Om Vandværket

EST. 1955

Vandværket blev etableret 1955 med første boring

Den 15. september 1955 afhold andelsselskabet Hammer vandværk stiftende generalforsamling, der var dengang tegnet 22 medlemmer. Det gamle mejeri i Hammer betalte den gang, med det hele kr. 144 i fast afgift, samt kr. 0,15 pr. kubikmeter. I maj 1973 forhørte Thorup by sig om de kan komme på Hammer Vandværk, det kan de selvfølgelig godt. I slutningen af 1973 og starten af 74 må vandværket have en udvidelse, jord må købes til kr. 12,00 pr m2. boring 2 bliver udført fordi flere ejendomme bliver tilsluttet værket. Derefter fik det navnet Hammer & omegns vandværk.

Værket har gennem årene udviklet sig til et næsten fuldt moderne vandværk med 2. råvands boringer i drift. I marts 2008 fik vi en unik fuldautomatisk styring indbygget med råvandstyring, skylleautomat, kompressor, rentvandsstyring og vandstandspejling i boring og rentvandstank samt PC-overvågning, så vi hjemme fra, kan se alt hvad der sker på vandværket, alt er splittet op, flere måler er kommet til, dette giver et godt overblik. Som det fremgår af disse sider,vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

Vandbehandling

Når grundvandet kommer ind på vandværket, skal det først iltes. Det får vandet til at smage beder og medfører samtidig, at grundvandets natulige indhold af jern og mangan vil ændre kemisk form, så stofferne bliver synlige og dermed så store, at de kan renses fra vandet i filtre.

Drikkevandet renses i store filter, der er opbygget af almindelige sandkorn med forskellige størrelser. Et filter har typisk en tykkelse på 1/2 – 1 meter. Når det iltede vand passerer igennem sandet, tilbageholdes jern og mangan og vandet som nu har drikkevandkvalitet, er klar til at blive pumpet videre til rentvandsbeholderen og derfra videre ud til forbrugerne.

For at få filter til at fungere er det vigtigt, at vandet bliver tilført jævnet og over mange timer, og boringens ydelse skal derfor afpasses efter det samlede forbrug af drikkevand i løbet af et helt døgen. Når et filter med tiden er fyldt med jern og mangan, ca. efter 700 m3 forbrug, skal det skylles rent igen. Det sker ved skiftevis at pumpe rent vand og luft den modsatte vej igennem filteret.

Hammer & omegns vandværk forsyner 164 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, håber vi snart at få det lavet sådan at, vagthavende medarbejder straks får en alarm via Telefonen, og omgånende kan gribe ind. Men lige nu stoler vi på, at vi høre fra vores gode bruger, hvis noget er galt.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer.( inde DGU nr.222148 – ude 1. DGU nr.222356. ). Vandværket udpumper ca. 25.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr.år. Efter vandforsyningslovens § 20 har Hammer & omegns vandværk en vandindvindingstilladelse til 35.000 m3/år indvindingstilladelsen, udløbsdato er den 23. August 2025

Hårdhed

Drikkevandet i Hammer og omegns vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.16,4-18o dH.

Andre informationer om Vandværket

Formand:
David Exner
Hammervej 66B
4700 Næstved
E-mail: hammeroov@gmail.com
Telefon: 25 54 72 40

Medlemmer:
Lene Rold Andersen
Nyskovvej 12
Torup
Telefon: 30 95 45 00

Randi Madsen
Hammervej 37
4700 Næstved
Telefon: 20 20 00 94

Søren Larsen
Byvej 24
4700 Næstved
Telefon: 40 41 97 78

Freddi Lading
Hammer Bakker 8
4750 Lundby
Telefon: 55 45 02 07

Suppleant:
Henning Larsen
Byvej 5B
4700 Næstved

Takster gældende for 2016 – Hammer og Omegns Vandværk a.m.b.a.

Efter vandforsyningslovens § 53 fastsættes taksterne af vandværket.

Vandværkets takster skal hvert år godkendes af Næstved kommune.

Taksterne opdeles i Anlægsbidrag (tilslutningspris) og Driftsbidrag (målerleje pr. år samt pris og afgifter pr. m3 vand).

Taksterne skal være rimelige, både for forbruger og vandværk. Vandværket skal have en økonomi, der kan tåle pludselig udgifter, men værket må ikke akkumulere unødigt mange penge.

Der udfærdiges et takstblad med årets takster for anlægs- og driftsbidrag, samt diverse gebyrer.

Takstblad for vandværket for år 2016 – Hammer & omegns vandværk a.m.b.a.

Alle takster og gebyrer er anført i danske kroner excl. Moms.

Anlægsbidrag i byområder pr. bo-enhed:

Hovedanlægsbidrag  6500,00
Forsyningsledningsbidrag 7200,00
Stikledningsbidrag 9800,00
I alt                         23.500,00
+Ledningsarbejde (tilbud)

Anlægsbidrag i landområde pr. bo-enhed:

Efter tilbud.

Ved nyt byggeri/ny bruger skal grundejeren have indbetalt anlægsbidraget (tilslutningsafgiften), inklusive overslag for evt. ledningsarbejde, til vandværkets kasserer, før ejendommen kan tilsluttes Hammer & Omegns Vandværk a.m.b.a.

Driftsbidrag:

Målerleje pr. år pr. forbruger  750,00
Driftsbidrag pr. m3 vand, efter måler 6,60
Statsafgifter pr. m3 , efter måler  6,25
Takstændringer er godkendt af Næstved Kommune 4. marts 2016

Diverse gebyrer:

Restancegebyr 200,00
Rykkergebyr 200,00
Gebyr for lukkevarsel 200,00
Lukningsgebyr 250,00
Åbningsgebyr 250,00
For sen indsendelse af selvaflæsningskort  150,00
Aflæsning af vand/Flytteopgørelse 270,00
Tilkald af vandværkspasser pr. påbegyndt time 400,00

Dette takstblad udleveres til enhver ny eller eksisterende forbruger sammen med fællesregulativet og vedtægter for Hammer & Omegns Vandværk a.m.b.a på forlangende.

Administration og opkrævning foretages af Vandværkernes edb-service

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hammer og Omegns Vandværk a.m.b.a.

Takstblad kan downloades i pdf-format her

Har du spørgsmål til vandværket i Hammer?

Står du i en situation hvor du er i tvivl om vandværkets rolle eller ansvar, er du mere end velkommen til at kontakte os. Ved akut opståede problemer, kontakt venligst formand David Exner på telefon 25 54 72 40.